Blog

Poezja lingwistyczna – czym jest i jakie ma cechy?

pisarstwo

Poezja lingwistyczna to niezwykle ciekawy nurt we współczesnej poezji polskiej. Kojarzy się on przede wszystkim z awangardą literacką. Okres jej kształtowania i rozwoju przypada na lata 1959–1965. W tym okresie poeci zaczęli tworzyć utwory, w których język odgrywał kluczową rolę. Ich celem było zwrócenie uwagi na wieloznaczność słów i zestawienie ich w taki sposób, aby tworzyły nowe, zaskakujące sensy.

Twórcy poezji lingwistycznej

Do najważniejszych twórców polskiej poezji lingwistycznej zaliczamy m.in.: Mirona Białoszewskiego, Tymoteusza Karpowicza, Zbigniewa Bieńkowskiego, Edwarda Balcerzana i Witolda Wirpszę. Pierwsze zapowiedzi poezji lingwistycznej można odnaleźć już w wierszach Aleksandra Wata i Juliana Tuwima, którzy nawiązywali do rosyjskiej literatury futurystycznej.

Kto jest uznawany za twórcę poezji lingwistycznej?

Trudno odpowiedzieć na pytanie o bezpośredniego twórcę nurtu lingwistycznego w poezji. Nie mniej, należy odnotować, że Miron Białoszewski to jedna z kluczowych postaci poezji lingwistycznej w Polsce. Przez wielu jest uznawany za twórcę tego nurtu. Jego wiersze, w sposób innowacyjny eksperymentują z językiem, łamiąc jego konwencje i przesuwając granice poezji. Białoszewski uznawany jest za prekursora tego nurtu i jednego z najważniejszych polskich poetów XX wieku. Jego dzieła stanowią nieodłączny element kultury literackiej i artystycznej Polski.

Zobacz również: Najlepszy tomik poezji – jakie wiersze polecamy?

Poezja lingwistyczna a Nowa Fala

Poezja lingwistyczna nie przetrwała jednak długo jako nurt, jednak jej wpływ na rozwój polskiej poezji był znaczący. Do koncepcji tej nawiązywali późniejsi twórcy związani z ruchem Nowej Fali (lata 70.), m.in.: Stanisław Barańczak, Adam Zagajewski, Ryszard Krynicki, Julian Kornhauser. Powodem, dla którego pisali w ten sposób, były wydarzenia marca 1968 i fałszowanie prawdy w środkach masowego przekazu. Celem, jaki sobie postawili, było demistyfikacja języka. Pisali, stosując metodę kolażu literackiego, czyli zapożyczając słowa z gazet i innych mediów.

Tematyka poezji lingwistycznej

Tematem poezji lingwistycznej jest język jako narzędzie komunikacji na wszystkich poziomach. Poezja ta w sposób niemal abstrakcyjny przypomina o tym, że słowo nie jest jednoznaczne i może mieć wiele znaczeń. Twórcy poezji lingwistycznej wykorzystywali także gramatykę i składnię w sposób, który odbiegał od norm językowych. Często stosowali także grę słów, metaforę, a także wiersze konkretnych kształtów.

Z życia wzięte Maria Bednarska

(Z życia wzięte – tomik poezji Marii Bednarskiej)

Dziedzictwo poezji lingwistycznej

Choć poezja lingwistyczna nie przetrwała jako nurt, jej wpływ na rozwój poezji i literatury był znaczny. Dziś, po latach, poeci coraz częściej zaczęli badać granice języka i jego możliwości ekspresyjne. Twórczość poetycka stała się sposobem na wyrażanie nie tylko emocji, ale także myśli, koncepcji filozoficznych, politycznych czy społecznych. Wiele wierszy z tego okresu związanych z poezją lingwistyczną to swoisty manifest przeciwko schematom i konwencjom.

Wpływ poezji lingwistycznej na literaturę polską i światową

Poezja lingwistyczna miała duży wpływ na polską literaturę awangardową, szczególnie w latach 60. i 70. XX wieku. Ruch Nowej Fali, który powstał w latach 70., był bezpośrednim następstwem poezji lingwistycznej. Poeci związani z tym nurtem nadal eksperymentowali z językiem i kształtem wiersza.

Wpływ poezji lingwistycznej był też odczuwalny w literaturze światowej. W Wielkiej Brytanii pojawili się poeci domagający się przekształcenia języka w formę plastyczną. W Stanach Zjednoczonych również eksperymentowano z tekstem, dźwiękiem i wideo.

Współczesność poezji lingwistycznej

Współczesna poezja lingwistyczna to nadal eksperymentowanie z językiem i formą wiersza. Poezja lingwistyczna jest ciągle żywa i przyciąga nowych twórców, którzy chcą eksperymentować z językiem i wykorzystać go jako narzędzie ekspresji.

Tomik poezji Wydawnictwa Pisanego

Wydawnictwo Pisane poleca tomik poezji „Z życia wzięte” autorstwa Marii Bednarskiej dla miłośników poezji poszukujących nowych i ciekawych pozycji. Zawarte w zbiorze wiersze opisują codzienne życie w sposób poruszający i prawdziwy. Autorka ukazuje piękno zwykłych chwil oraz skomplikowane emocje, które towarzyszą nam w życiu. Zbiór składa się z 35 wierszy podzielonych na trzy części: „Wspominam”, „Pandemia” i „Różne”. Czytelnik odnajdzie w nich kobiecą mądrość, życiowe obserwacje i wspomnienia wyrażone w formie poezji. Tomik jest skierowany do osób wrażliwych na piękno słowa i zainteresowanych poznaniem różnych odcieni życia. Z pewnością miłośnicy poezji lingwistycznej znajdą w tym tomiku coś dla siebie.

Poezja lingwistyczna to nurt w poezji związany z eksperymentowaniem z językiem, w którym język staje się tematem wiersza. Celem jest zwrócenie uwagi na wieloznaczeniowość słów i zastosowanie ich w nowy, zaskakujący sposób. Twórcy związani z poezją lingwistyczną wykorzystywali różne techniki literackie. Wpływ poezji lingwistycznej był odczuwalny w literaturze polskiej i światowej, a eksperymentowanie z językiem trwa do dziś.